Sprinter: Speeding up High-Fidelity Crawling of the Modern Web

Ayush Goel, Jingyuan Zhu, Ravi Netravali, Harsha V. Madhyastha. NSDI 2024